بی شک خانواده، مهمترین و اصلی ترین نهاد تربیتی جامعه است و نخستین آموزشگاه و پرورشگاه فرد محسوب میشود. از این رو، بیان هرگونه سخنی دربارة تربیت کودک، نوجوان و جوان، بدون توجه به نقش حیاتی خانواده، سخنی نادرست و ناتمام قلمداد میگردد. یک خانوادة سالم و پویا، خانواد های است که میان اعضای آن به ویژه میان والدین و فرزندان، رابطه ای انسانی و سالم حاکم است )نگاه کنید به الم در کتاب خانواده فصل هجدهم با عنوان: ویژگ یهای خانوادة س ژه، ب هپژوه، 1391 ب(. مادران و پدران توانا 􀃋 و کودکان با نیازهای وی کسانی هستند که از دانای یها و مهار تهای لازم برخوردارند. بخشی تن یهای ضروری برای والدین، دان شهای مربوط به برقراری 􀃋 از دانس رابطة انسانی با فرزندان است.صنعتی شدن و شهرنشینی، ساختار خانواده را دچار تحول کرده و نیازها و انتظارهای جدیدی آفریده است. بزر گترین مشکل انسا نها، ن و فرزندان و همچنین میان 􀃋 ر ارتباط و ناهماهنگی میان والدی 􀃋 فق ت. امروزه دیگر، خانواده به تنهایی ناقل میراث 􀃋 فرزندان و والدین اس فرهنگی نیست، بلکه جامعه از طریق مدرسه، رسان هها و اینترنت این نقش را به طور ظریف، عمیق و همه جانبه ایفا م یکند

اصل ایجاد امنیت روانی

خانواده، مهمترین کانون تأمین کنندة نیازهای جسمانی و روانیئول و آگاه باید بر این 􀃋 ت و تمام تلاش پدران و مادران مس 􀃋 فرد ااصل مبتنی باشد که فضای خانه و خانواده سرشار از امنیت، محبت و آرامش باشد. هر یک از اعضای خانوادة شما به ویژه فرزندانتان باید اس امنیت کنند و کانون خانواده را بهترین و ام نترین 􀃋 درخانه احس تی انجام 􀃋 تباهی کرد و یا کار نادرس 􀃋 پناهگاه بدانند. اگر نوجوانی اش ر یا 􀃋 تو دیگر پس « »! تت ندارم 􀃋 دوس « : داد، هی چگاه نباید به او گفتو یا به طرق »! من دیگر مادر یا پدر تو نیستم « ،»! دختر من نیستی رزنش و تحقیر کرد. ای نگونه برخوردها و بیان این 􀃋 گوناگون او را س قبیل جمل هها، هیچ کمکی به حل مسئله و اصلاح رفتار او نم یکند، ود و 􀃋 دن روانی نوجوانی م یش 􀃋 رخوردگی، مختل ش 􀃋 بلکه موجب س المت روانی او را به خطر م یاندازد. در مقابل، باید علل نادرستی 􀃋 سه برایش توضیح دهید و 􀃋 ار را در فضایی محرمانه و صمیمان 􀃋 آن رفت در »؟ ت نیست؟ دلایل آن کدام است 􀃋 چرا این رفتار درس « : بگو یید ود بین خود و فرزند نوجوانتان رابط های ایجاد 􀃋هر حال توصیه م یش ات، دغدغ هها و نگران یهای خود را 􀃋 کنید که او بتواند آزادانه احساس اس ترس و طرد شدن با شما در میان گذارد. در بررسی 􀃋 بدون احس و » عدم امنیت روانی « علل ناهنجارهای عاطفی ملاحظه م یشود که مه مترین علت بروز ناهنجا رهای رفتاری و » ناامنی روانی « یا احساس عاطفی به شمار م یرود. اری، عاطفی و 􀃋 ر ناهنجار یهای رفت 􀃋 ت که اکث 􀃋 ایان ذکر اس 􀃋 ش هستند. برای درمان یا اصلاح آ نها باید به سراغ » معلول « اجتماعی ت خانوادگی و نحوة 􀃋 یوة تربی 􀃋 را در ش » عل تها « رفت و » ا􀃋 عل ته « ارتباط والدین با فرزندان جستجو کرد. به طور معمول تحقیر کردن، تن انتظارهای نابجا، دعواهای 􀃋 رزنش کردن، مقایسه کردن، داش 􀃋 سفتگی 􀃋 خانوادگی و تنبیه کردن نوجوان، موجب ناامنی درونی یا آش ود. این وضعیت تعادل حیاتی روانی نوجوان را 􀃋 عاطفی نوجوان م یش» تعادل حیاتی روانی « ازد و او برای دستیابی مجدد به 􀃋 مختل م یس به رفتارهایی از قبیل: لجبازی، پرخاشگری، شب ادراری، درو غگویی، ناخن جویدن، اعتیاد و نظایر آن متوسل م یشود )نگاه کنید به فصلدوازدهم با عنوان، خانواده و کودک با مشکلات عاطفی و رفتاری در اب خانواده و کودکان با نیازهای ویژه، ب هپژوه 1391 ب( این بیت 􀃋 کت زیبا از حافظ به نیکی م یتواند این وضعیت را تجسم بخشد:

در اندرون من خسته دل ندانم کیست         که من خموشم و او در فغان و در غوغاست

یکی از مسائلی که موجب عدم امنیت روانی م یشود، ستیز ههای هیم 􀃋 ت. ش 􀃋 خانوادگی و انتظارهای نابجای پدر و مادر از فرزندان اس ی مقدماتی با استفاده از پرسشنام های 􀃋 و باغبان ) 1373 خ از 191 دان شآموز دبیرستانی ) 94 􀃋 حاوی 112 پرسش بسته پاس( در پژوهش دختر و 97 پسر( در دو ناحیة متفاوت اقتصادی و اجتماعی در شهر تانی پرداخت هاند. این 􀃋 کلات نوجوانان دبیرس 􀃋 یراز به بررسی مش 􀃋 ش گران گزارش کرد هاند که بیشترین مشکلات نوجوانان دختر__ و پسر به شرح ذیل است:

69 درصد / والدینم به من اعتماد ندارند: 3

64 درصد / مشاجرات خانوادگی نگرانم کرده است: 6

63 درصد / احساس گناه م یکنم و از عقوبت خدا م یترسم5:

61 درصد / معمولاً عصبانی هستم: 5

 50 درصد / احساس عدم موفقیت و شکست م یکنم: 5

50درصد / اغلب بیقرار هستم و دلشوره دارم:

اصل برقراری ارتباط کلامی و عاطفی

ان داده است که میان اعضای خانواده هر قدر 􀃋 تحقیقات متعدد نش ارتباط کلامی و عاطفی بیشتر باشد، روابط اعضای آن خانواده، سال متر، طتر و محک متر است. بنابراین توصیه م یشود در هر فرصتی که 􀃋پیش آید، با فرزندتان صحبت کنید و با او در یک فضای محب تآمیز، رار کنید. برای این 􀃋 ه و صمیمانه ارتباط کلامی و عاطفی برق 􀃋 محرمان منظور پیشنهاد م یشود به طور منظم، هر شب پیش از خواب، در کنار بستر او دقایقی بنشینید. )یک شب پدر و یک شب مادر( و در خلوت،آرام آرام با او حرف بزنید و از او بخواهید که با شما راز و نیاز کند، دربارة تانش، در بارة فعالی تهای روزان هاش، 􀃋 ه و درس و مشق و دوس 􀃋 مدرس در بارة نگران یها، خواس تها و علاق ههایش، دربارة احساساتش نسبت د و درد دل کند. در 􀃋 ما حرف بزن 􀃋 ه اعضای خانواده و نظایر آن با ش 􀃋 ب ن موقعیت، فعالانه به حر فهای نوجوان گوش کنید و واکن شهای 􀃋 ای مناسب نشان دهید. در ابتدای صحبت به نوجوان آزادی کامل بدهید ت 􀃋 روع کند. لازم نیس 􀃋 تا از هر جا که دلش م یخواهد صحبتش را ش هرچه را که فرزند شما م یگوید تفسیر کنید یا حر فهای او را تصحیح د و در صورت لزوم با او 􀃋 ویق کنید که حرف بزن 􀃋 نما یید، بلکه او را تش ه ماحساسی، همدردی و همفکری کنید. ن در این موقعیت از نوجوان بخواهید که رفتارهای روزانة 􀃋 همچنی خود را بررسی و ارزیابی کند. ابتدا رفتارهای مطلوب و درست و سپس د. در ضمنِ 􀃋 ی کنی 􀃋 تِ او را با هم بررس 􀃋 ای نامطلوب و نادرس 􀃋 رفتاره صحبت، از او دربارة علل بروز رفتارهایش و دلایل درستی یا نادرستی آ نها سئوال کنید تا به این ترتیب، نوجوان به علل بروز رفتارهایش پی ببرد و در نتیجه در او رشد فکری و خودآگاهی ایجاد شود. ود خلوت کنید 􀃋 ول روز با فرزند نوجوان خ 􀃋 ی اوقات، در ط 􀃋 گاه ال، هنگام رانندگی، دیدن 􀃋 اعت را با او بگذرانید )برای مث 􀃋 و چند س یک فیلم سینمایی، در پارک قدم زدن، خرید رفتن، ورزش کردن و ابقة ورزشی(. این وضعیت، فرصت خوبی است که 􀃋 مشاهدة یک مس ما درد دل کند و احتمالاً دربارة مسائل خصوصی و یا 􀃋 فرزندتان با ش مسائل جنسی به طور مستقیم یا غیرمستقیم از شما سئوال کند. ی 􀃋 کلات گوناگون 􀃋 ائل و مش 􀃋 ا مس 􀃋 ی ب 􀃋 وان در دورة نوجوان 􀃋 نوج ائل و مشکلات 􀃋 تی از مس 􀃋 ناخت درس 􀃋 ود. اگر والدین ش 􀃋 روب هرو م ری، هماهنگی و 􀃋 ی، همفک 􀃋 الن تربیتی همدل 􀃋 د بین عام 􀃋 بای ë همکاری حاکم باشد نباید کاری کرد که نوجوان، خود را مسئول خستگی و پیری و ë مشکلات خانواده تصور کند.

یک 􀃋 ایند باش 􀃋 ما با نوجوان، خوش 􀃋 د دیدار ش 􀃋 ازه دهی 􀃋 اج ا فرزندتان 􀃋 ما ب 􀃋 عی کنید برخورد ش 􀃋 رة مثبت ایجاد کند. س 􀃋 خاط نکتة شایان توجه این !» اضطراب آفرین « باشد، نه » آرام شبخش است«

 که: در بدترین انسا نها، آن قدر خوبی وجود دارد و در بهترین انسا نها، آن قدر بدی هست که از چشم من و شما پنهان م یمانند توجوی 􀃋 ت در جس 􀃋 ته نیس 􀃋 و یا پنهان ماند هاند. بنابراین شایس خطاها و نقاط ضعف فرزندتان باشید، بلکه موفقی تها، نقاط مثبت و توانای یهای او را ببینید، بزر گنمایی کنید و یادآور شوید.

منابع

ب هپژوه، احمد ) 1391 الف(. اصول برقراری رابطة انسانی با کودک و نوجوان )با تجدید نظر و اضافات()چاپ هشتم(. تهران: نشر دانژه. یما و باغبان، ایران ) 1373 (. آماد هسازی چک لیست 􀃋مشکلات نوجوانان دبیرستانی، در: وزارت آموزش و پرورش، مجموعه مقالات سومین سمپوزیوم جایگاه تربیت: نوجوان و جوان در آموزش و پرورش. تهران: انتشارات معاونت پرورشی.هیم، س 􀃋مظلومی عقیلی، فهیمه ) 1373 (. بررسی علل فرار نوجوانانا ز خانه، در: وزارت آموزش و پرورش، مجموعه مقالات سومین سمپوزیوم جایگاه تربیت: نوجوان و جوان در آموزش و پرورش. تهران: انتشارات معاونت پرورشی


امتیاز این مطلب:
به اشتراک بگذارید :
مطالب مرتبط

نظر خود را بنویسید Click here to cancel the reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

دعای تحویل سال
عکس روز
گل های بهاری / احسان امامی

گل های بهاری / احسان امامی

فرستنده :nojavanha.com

ارسال عکس برای ما آرشیو عکس روز
حرفهایی که کهنه نمی شوند
مشاهده آرشیو
کاربران فعال سایت
loader....