آموزش مخابره پیام با پرچم در اردو

t آموزش مخابره پیام با پرچم در اردو
t آموزش مخابره پیام با پرچم در اردو

مخابره با پرچم و استفاده از حروف ابجد

یکی از آموزشهای گروه پیشتازان در مدارس، آموزش مخابره پیام با پرچم در اردو است. این آموزش هم کاربردی است و هم سرگرم کننده. مراحل کار را در ز یر می توانید ببنید.

گروه بندی

برای شروع کار دو گروه جداگانه تشکیل دهید و و هر گروه سه نفر باشند. یک نفر مسئول حرکت پرچم است و دو نفر دیگر مسئول رمز گشایی و رمز نویسی ها. سپس آن قدر از هم دور شوید که به راحتی هنوز بتوانید همدیگر را ببینید.

مشاوره سئو حرفه ای با زهرا رئیسی🔥 (کلیک کنید)😍

برای سهولت در کار ارسال پیام می توان حروف الفبای فارسی را با استفاده از تقسیم بندی حروف ابجد عربی به 9  گروه تقسیم کرد و برای هر گروه  کد و رمزی (مثلا اعداد ) قرار داد تا بدین وسیله گیرنده پیام ، حروف را از این دسته ها زودتر تشخیص دهد ، لذا بخش های نُه گانه را از 1  تا  90 شماره گذاری کنید.

کدهای پیام

کُد حروف ابجد را می توان به ترتیب زیر چنین قرار داد:

ابجد

10

قرشت

60

هوز

20

ثخذ

70

حطی

30

ضظغ

80

کلمن

40

گچ پژ

(حروف الفبای فارسی)

90

سعفص

50

ارسال پیام

برای مخابره و ارسال رمز و پیام ها با این روش می توان رمز و کد جدیدی به شرح ذیل وضع کرد:

مخابره پیام با پرچم

1) حرکت دو دست با پرچم از دو طرف بدن به طوری که دست ها به بدن چسبیده با سرعت ، کاملا باز شده و به جای خود برگردد مانند بال زدن پروانه ، نشانه انتخاب یکی از 9 حروف ابجد بر اساس جدول ذیل است

یک بار حرکت دو دست با پرچم کُد (10) ابجد  منظور ماست .

دو بار حرکت دو دست با پرچم کُد (20) هوز  منظور ماست .

سه بار حرکت دو دست با پرچم کُد (30) حطی منظور ماست .

چهار بار حرکت دو دست با پرچم کُد (40) کلمن منظور ماست .

پنج بار حرکت دو دست با پرچم کُد (50) سعفص منظور ماست .

شش بار حرکت دو دست با پرچم کُد (60) قرشت منظور ماست .

هفت بار حرکت دو دست با پرچم کُد (70) ثخذ منظور ماست .

هشت بار حرکت دو دست با پرچم کُد (80) ضظغ منظور ماست .

شاید به این مطلب هم علاقمند باشید
گره مربع

نُه بار حرکت دو دست با پرچم کُد (90) گچ پژ منظور ماست .

آموزش مخابره پیام با پرچم در اردو

2) حرکت دست راست با پرچم به طوری که دست و پرچم از پا و بدن جدا شده و کاملا بالا بیاید و سریع به جای خود برگردد مانند یک بال پروانه ، نشانه انتخاب یکی از حروف بخش مخابره شده بر اساس جدول ذیل است

یک بار حرکت دست راست : کُد (1)

حرف اول بخش دو بار حرکت دست راست : کُد (2)

حرف دوم بخش سه بار حرکت دست راست : کُد (3)

حرف سوم بخش چهار بار حرکت دست راست : کُد (4)

حرف چهارم بخش

کد و رمز حروف 9 بخش به شرح ذیل است :

10- (ابجد )/   (الف 1 ) / (ب 2)  /(ج 3 ) /(د 4)

20- ( هوز )/ ( ه 1)/ ( و 2 ) /(ز  3)

30- ( حطی )/  (ح 1 ) /( ط 2 )/( ی 3 )

40- (کلمن  )/( ک 1 ) / ( ل 2 ) / ( م 3 )/( ن 4 )

50- ( سعفص )/ ( س 1 )/ ( ع 2 )/( ف 3 )/( ص 4 )

60- ( قرشت )/(ق 1 )/( ر 2 )/( ش 3 )/( ت 4 )

70- ( ثخذ )/( ث 1 )/ ( خ 2 )/ ( ذ 3 )

80- ( ضظغ )/(ض 1 )/( ظ 2 )/( غ 3 )

90- ( گچ پژ )/(گ 1 ) /( چ 2 )/( پ 3 )/ ( ژ 4 )

تذکر: حروف به ترتیب قرار گرفتن در کلمه ترکیبی و بخش ، شماره گذاری و کد گذاری شده است که شماره رمز و کد هر حرف عبارتست از مجموع عدد آن حرف و عدد بخش که حرف در آن قرار دارد .

آموزش مخابره پیام با پرچم در اردو

3) حرکت دست چپ با پرچم ، علامت و نشانه تمام شدن مخابره کد و رمز یک حرف است و لذا پیام گیرنده ، بعد از این علامت باید منتظر مخابره بخش دیگری از حروف نُه گانه یا حرف دیگری از همین بخش باشد . در پایان هر حرف مخابره کننده دست چپ خود را بالا می برد . اگر مخابره شونده یا گیرنده رمز را فهمید ، او نیز دست چپ خود را بالا می برد .

4)با تمام شدن حروف یک کلمه یک بار علامت فاصله مخابره می شود و با تمام شدن جمله ، دوبار  علامت فاصله مخابره  می شود  و با تمام شدن کل مخابره  ، سه مرتبه علامت فاصله مخابره می شود .

5) برای دادن علامت فاصله در این روش به این طریق عمل می شود که دو پرچم به طرف پایین و بین دو پا قرار می گیرد و مجددا به جای خود بر می گردد . پس از انجام  حالت آماده ( حالت 1 و 2 ) و ارسال علامت شروع مخابره (حالت 3)  به وسیله مخابره کننده و دریافت پاسخ مشابه آن از گیرنده پیام ، مخابره آغاز می شود . به طور مثال حروف کلمه امام  (ا م ا م ) الف در بخش ابجد  با کد 1  و  م در بخش کلمن با کد  3  قرار دارد و رمز کلمه ( ابجد )  1 و رمز کلمه (کلمن ) 4 می باشد .

شاید به این مطلب هم علاقمند باشید
ظرف غذای پرندگان

لذا مخابره کننده حرکات ذیل را برای ارسال و مخابره این پیام به ترتیب انجام می دهد : –  یک بار حرکت دو دست با پرچم –  یک بار حرکت دست راست با پرچم یعنی کد 1 حرف الف – یک بار حرکت دست چپ با پرچم یعنی پایان رمز اولین حرف – چهار بار حرکت دو دست با پرچم یعنی کد 4 (کلمن ) – سه بار حرکت دست راست با پرچم یعنی کد 3 (م)   مجددا برای مخابره الف و  میم دوم این حرکات تکرار می شود و برای اعلام پایان حروف کلمه یک بار علامت فاصله مخابره می شود .

ارسال این کلمه را می توان به شکل زیر نمایش داد. //1/1//1111/111//1/1//1111/111-

الف     م      الف           م ( // ) این نماد ، نشانه حرکت پرچم با دو دست ( / ) این نماد ، نشانه حرکت پرچم با یک دست ( 1 ) این نماد ، نشانه تعداد حرکت پرچم و  دست ( – ) این نماد ، نشانه و علامت 1 فاصله است ( = ) این نماد ، نشانه و علامت 2 فاصله است با توجه به نمادهای وضع شده فوق جمله ( خامنه ای رهبر است )  به شکل زیر کدگذاری و نمایش داده می شود : //1111111/11//1/1//1111/111/1111//11/1//1/1//111/111-         خ      ا     م         ن    ه     ا   ی

//111111/11//11/1//1/11// 111111/11-      ر         ه      ب               ر

//1/1//11111/1//111111/1111- – –          ا          س                ت

یا کلمه رشت این گونه رمز گذاری و مخابره می شود : (//11111/11/111/1111- ) ر       ش      ت

آموزش مخابره پیام با پرچم در اردو معنی و رمز هادرمخابره پیام با پرچم در اردو

معنی و رمز ها به ترتیب عبارتند از : ( حرکت دو دست با پرچم ، کد 5 قرشت ، حرکت یک دست با پرچم ، کد 2 حرف دو قرشت ، کد 3 حرف سوم قرشت ، کد 4 حرف چهارم قرشت ،یک فاصله یعنی پایان کلمه ) طریقه دیگر  کدگذاری  این نوع مخابره با اعداد به شرح ذیل می باشد :

شاید به این مطلب هم علاقمند باشید
لازانیای کوچولو فنجانی

1-  (ابجد 10)                 الف 11          ب 12        ج13             د 14

2- ( هوز 20 )               ه 21              و22          ز23

3-  ( حطی 30  )             ح31              ط32          ی33

4- (کلمن 40  )               ک41             ل 42         م43           ن44

5- (سعفص 50 )           س51              ع52          ف53         ص54

6- (قرشت 60 )             ق61               ر62         ش63          ت64

7- ( ثخذ 70 )               ث71               خ72          ذ73

8-  ( ضظغ 80 )            ض81              ظ82         غ83

9- ( گچ پژ 90 )           گ91                 چ92       پ93            ژ94

در این روش بخش های ترکیبی نُه گانه ، حروف دهگان و حروف هر بخش یکان اعداد را تشکیل می دهند و هنگام مخابره ، حرکت دو دست با پرچم ( دو بال پروانه ) دهگان و یک بار دست با پرچم ( دست راست ) یکان را تعیین می کند .

تذکرات :  1) در رسم الخط فارسی چون از تشدید به جای تکرار دو حرف استفاده می شود ، لذا در مخابره با پرچم برای ارسال مفهوم تشدید ، علامت دو دست با پرچم به صورت ضربدر روی هم پیش بینی شده است .

53632684465734288893

2)  چون گاهی  ممکن است به علل گوناگون از جمله هم رنگی فضای پشت سر مخابره کننده ، گیرنده پیام متوجه رمز و کد مخابره نشود ، لذا جهت تکرار و مخابره همان رمز ، علامت ذیل تعیین شده است :

آموزش مخابره پیام با پرچم در اردو

علامت – تکرار کن ، متوجه نشدم : دو دست با پرچم درامتداد سر به طرف بالا و عمود نگه داشته می شود و به جای خود بر می گردد . 3)  پس از پایان مخابره کد و رمز هر حرف ، گیرنده پیام با نشان دادن علامت زیر دریافت کد و رمز را اعلام می کند :

آموزش مخابره پیام با پرچم در اردو

علامت رمز دریافت شد : ( دست راست با پرچم در امتداد سر یک مرتبه بالا رفته و پایین می آید ) .

گروه  مخابره کننده پیام  : برای اجرای مخابرات به روش مُرس با پرچم و با استفاده از حروف ابجد و برای تطبیق کار یک گروه هفت نفره با ساختار زیر پیشنهاد می گردد :

الف – سرگروه به عنوان رئیس و ناظر مخابرات ؛

ب _ گروه فرستنده پیام : 1)  منشی 2)  تطبیق کننده ( رمز خوان ) 3) مخابره کننده

ج-گروه گیرنده پیام : 1)  گیرنده 2)  تطبیق کننده ( رمز خوان )

منبع: کتاب آموزش های پیشتازان 

وسایل لازم در اردوها 

t آموزش مخابره پیام با پرچم در اردو
امتیاز به این نوشته

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *