آشنایی با سلسله‌های ایران از آغاز تا حال حاضر

سلسله های ایرانی به ترتیب از قدیم به جدید
t آشنایی با سلسله‌های ایران از آغاز تا حال حاضر

به عنوان یک ایرانی، آگاهی از سلسله های ایرانی به ترتیب از قدیم به جدید، برای ما بسیار مهم است. جمله بسیار معروفی وجود دارد که می‌گوید: «کسی که تاریخ خود را نداند، مجبور به تکرار آن است!» اولین قدم برای شناخت تاریخ و درس‌ گرفتن از آن نیز آشنایی با فهرست حکومت های ایران است. در این مقاله از نشریه نوجوان‌ها، قرار است تمام سلسله های ایران به ترتیب از قدیم را بررسی کنیم؛ با ما همراه باشید.

تقسیم‌بندی تاریخ ایران

تاریخ ایران را می‌توان به دوره‌های مختلفی تقسیم‌بندی کرد. هر یک از این دوران تاریخی، معمولا توسط یک اتفاق بزرگ، مهم و تاثیرگذار، از یکدیگر جدا می‌شوند.بر اساس همین معیار، متخصصان به صورت کلی تاریخ ایران را به دوره‌های زیر، تقسیم‌بندی کرده‌اند:

نام دورهزمان و علت پیدایش
دوران اساطیریبر اساس اساطیر ایرانی است و صحت تاریخی ندارد؛ اما از ابتدای آفرینش آغاز می‌شود.
ایران پیش از تاریخاز 1 میلیون سال تا حدود 4000 سال پیش را در می‌گیرد و شامل دوران پارینه سنگی، نوسنگی، مس سنگی و دوره برنز می‌شود.
دوران باستاناز پیدایش دولت مادها تا زمان حمله اعراب به ایران را شامل می‌شود.
دوران میانهاز زمان تسلط اعراب بر ایران تا پایان سلسله آق قویونلو را در بر می‌گیرد.
دوران معاصر اولیهاز تاسیس سلسله صفوی تا پایان سلسله زندیه را شامل می‌شود.
دوران معاصراز شروع سلطنت قاجار تا حال حاضر را نیز در این دوره تاریخی جای می‌دهند.

نگاهی به سلسله های ایران از ابتدا تا زمان حاضر

حدود 80 سلسله در تارخ ایران از ابتدا تا زمان حاضر حکومت کرده است. (برخی از آن‌ها در این مقاله ذکر نشده‌اند) بیشتر این سلسله‌ها با پایان سلسله قبلی آغاز می‌شده‌اند، اما برخی از آن‌ها نیز همزمان با سلسله‌های دیگر جریان داشتند.

سلسله‌های ایران قبل از اسلام (دوران باستان)

نام سلسلهتاریخ تاسیستاریخ انقراضمدت زمام‌دارینام موسسنام آخرین پادشاه
تمدن عیلام3200 ق.م539 ق.م2161 سال--
آکدیان2400 ق.م2150 ق.م250 سالسارگنشو تورول
لولوئی‌2300 ق.م700 ق.م1600 سال--
کاسیان1500ق.م1155 ق.م345 سال--
آشوریان911 ق.م609 ق.م302 سالادد نیراریآشور اوبالیت دوم
مادها678 ق.م550 ق.م128 سالدیاکوایشتو ویگو
سکاها652 ق.م625 ق.م27 سال--
بابلی‌ها626 ق.م539 ق.م87 سالنبوپلسرنبونعید
هخامنشیان550 ق.م330 ق.م220 سالکوروش بزرگداریوش سوم
آتورپاتکان320 ق.م300 میلادی600 سالآتورپاتپاکور دوم
کاپادوکی‌ها320 ق.م17 میلادی337 سال--
سلوکیان312 ق.م63 ق.م249 سالسلوکوس اولفیلیپ دوم
پنتوسی‌ها281 ق.م62 ق.م219 سالمهرداد یکمپولمون دوم
اشکانیان247 ق.م224 میلادی471 سالاشک یکماردوان پنجم
میشانی‌ها141 ق.م222 میلادی363 سال--
پارس‌ها163 ق.م224 میلادی356 سالدارایان یکماردشیر یکم
سورنی‌ها19 ق.م224 میلادی205 سال--
ساسانیان224 میلادی651 میلادی427 سالاردشیر یکم (پاپکان)یزدگرد سوم
کارن‌وندیان550 میلادیسده یازدهم میلادی450 سال-ملک محمود ولاش
شاید به این مطلب هم علاقمند باشید
ارگ کریم خانی

سلسله‌های ایران بعد از اسلام (دوران میانه)

نام سلسلهتاریخ تاسیستاریخ انقراضمدت زمام‌دارینام موسسنام آخرین پادشاه
خلفای راشدین632 میلادی661 میلادی29 سال ابوبکرامام حسن
اموی‌ها661 میلادی750 میلادی 89 سالمعاویهمروان دوم
عباسیان750 میلادی1258 میلادی508 سالعبدالله بن محمدمستعصم
باوندیان651 میلادی1349 میلادی698 سالباوحسن دوم
پادوسبانیان665 میلادی1598 میلادی933 سالپادوسبان یکمجهانگیر چهارم
علویان طبرستان864 میلادیسده چهاردهم میلادی436 سال حسن بن زیدحسن بن قاسم
طاهریان821 میلادی873 میلادی52 سالطاهر بن حسینمحمد بن طاهر
سامانیان819 میلادی999 میلادی180 سالنصر یکممنصر سامانی
صفاریان861 میلادی1003 میلادی142 سالیعقوب لیثخلف بن احمد
غوریان879 میلادی1215 میلادی336 سالعلاالدین جهانسوزقطب‌الدین ایبک
ساجیان889 میلادی929 میلادی40 سالابولسالج دیوداد بن دیودست-
سلاریان919 میلادی1062 میلادی143 سالسالار – محمد بن مسافرمسافر بن ابراهیم دوم
زیاریان930 میلادی1090 میلادی160 سالمردآویچگیلانشاه
آل بویه934 میلادی1062 میلادی133 سالعماد الدوله علیملک رحیم
غزنویان977 میلادی1168 میلادی209 سالآلپ تکینخسرو ملک
آل کاکویه1008 میلادی1141 میلادی133سالابوجعفر محمد بن رستمگرشاسپ دوم
سلجوقیان1037 میلادی1194 میلادی157سالطغرل بیکطغرل سوم
خوارزمشاهیان1077 میلادی1231 میلادی154سالانوشتکینجلال‌الدین
اسماعیلیان1090 میلادی1273 میلادی166سالحسن صباحرکن‌الدین خورشاه
اتابکان آذربایجان1135 میلادی1225 میلادی90 سالایلدگز-
اتابکان یزد1141 میلادی1319 میلادی178 سال رکن الدین سامعزالدین لنگر
اتابکان فارس1148 میلادی1282 میلادی134 سال سنقر بن مودودابش خاتون
قراختاییان1223 میلادی1306 میلادی83 سال براق حاجبقطب الدین شاه جهان سلطان
ایلخانیان1256 میلادی1335 میلادی79 سالهولاکو خانابوسعید بهادرخان
چوپانیان1335  میلادی1357 میلادی22 سال شیخ حسن چوپانیملک اشرف  چوپانی
آل مظفر1335 میلادی1393 میلادی58 سالامیر مبارز الدینشاه شجاع
جلایریان1337 میلادی1376 میلادی39 سالشیخ حسن بزرگسلطان احمد
سربداران1337 میلادی1376  میلادی39 سالامیر عبدالرزاقخواجه علی موید
آل اینجو1335 میلادی1357 میلادی22 سالشرف الدین محمود شاهابواسحاق
مرعشیان1359 میلادی1596 میلادی237 سالمیر بزرگمیرمراد بن میرزا خان
تیموریان1370  میلادی1507 میلادی137 سالتیمور لنگبدیع الزمان میرزا
کیاییان1370 میلادی1593222 سالسید امیر کیای ملاطیخان احمد خان
قره قویونلو1406 میلادی1468 میلادی62 سالقره محمدحسن علی میرزا
آق قویونلو1468 میلادی1508 میلادی40 سالاوزون حسنسلطان مراد
شاید به این مطلب هم علاقمند باشید
امام زاده نوربخش سولقان

سلسله‌های ایران بعد از اسلام (دوران معاصر اولیه)

نام سلسلهتاریخ تاسیستاریخ انقراضمدت زمام‌دارینام موسسنام آخرین پادشاه
صفویان1501 میلادی235 سالشاه اسماعیل اولشاه اسماعیل اولشاه عباس سوم
هوتکیان1722 میلادی7 سالمحمود افغانمحمود افغاناشرف افغان
افشاریان1736 میلادی60 سالنادرشاه افشارنادرشاه افشارشاهرخ شاه افشار
زندیان1751 میلادی43 سالکریم خان زندکریم خان زندلطف علی خان زند

سلسله‌های ایران بعد از اسلام (دوران معاصر)

نام سلسلهتاریخ تاسیستاریخ انقراضمدت زمام‌دارینام موسسنام آخرین پادشاه
قاجاریان1796 میلادی1925 میلادی130 سالآغا محمد خان قاجاراحمد شاه
شاهنشاهی پهلوی1925 میلادی1979 میلادی55 سالرضا شاهمحمد رضا شاه
دولت موقت ایران1979 میلادی1979 میلادی2 ماهمهدی بازرگان-
جمهوری اسلامی1979 میلادیتا حال حاضر44 سالامام خمینی-

پیشنهاد مطالعه: پادشاهان قاجار

کلام آخر

در این مقاله از مجله اینترنتی نوجوان‌ها، با تاریخ ایران عزیزمان آشنا شدیم. در این مقاله، تمام سلسله های ایران به ترتیب از قدیم به جدید را مطالعه کردیم. به‌علاوه، از نام اولین و آخرین پادشاه هر یک، مدت‌زمان زمام‌داری و همین‌طور از تاریخ استیلا و سقوط آن‌ها نیز آگاهی پیدا کردیم. امیدواریم که این مقاله برای شما مفید واقع شود و یک قدم شما را به آشنایی با تاریخ این مرز و بوم، نزدیک‌تر کرده باشد!

آنچه دیگران جست و جو کرده اند:

 • سلسله های ایران از قدیم
 • سلسله های ایرانی از قدیم به جدید
 • سلسله های ایران از قدیم به ترتیب
 • سلسله ها به ترتیب از قدیم
 • سلسله های ایران به ترتیب ازقدیم
 • سلسلهای ایران به ترتیب از قدیم
 • سلسله های ایران از قدیم به جدید
 • سلسه های ایران به ترتیب از قدیم
 • فرمانروایان ایرانی به ترتیب از قدیم به جدید تیمورلنگ
 • سلسله های ایرانی از قدیم به ترتیب
شاید به این مطلب هم علاقمند باشید
روستای پالنگان

t آشنایی با سلسله‌های ایران از آغاز تا حال حاضر
3.9/5 - (8 امتیاز)

آنچه دیگرانجست و جو کرده اند:

 • https://www nojavanha com/سلسله-های-ایران/

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *