شعر زیبای برف از اخوان ثالث

شعر زیبای برف از اخوان ثالث
t شعر زیبای برف از اخوان ثالث
آرامگاه اخوان ثالث

 شعر برف از اخوان ثالث

پاسی از شب رفته بود و برف می بارید 
چون پر افشانی پر پهای هزار افسانه ی از یادها رفته 
باد چونان آمری مأمور و ناپیدا 
بس پریشان حکمها می راند مجنون وار 
بر سپاهی خسته و غمگین و آشفته 
برف می بارید و ما خاموش
فارغ از تشویش
نرم نرمک راه می رفتیم 
کوچه باغ ساکتی در پیش
هر به گامی چند گویی در مسیر ما چراغی بود

 زاد سروی را به پیشانی 
با فروغی غالبا افسرده و کم رنگ 
گمشده در ظلمت این برف کجبار زمستانی 
برف می بارید و ما آرام 
گاه تنها ، گاه با هم ، راه می رفتیم 
چه شکایتهای غمگینی که می کردیم 
با حکایتهای شیرینی که می گفتیم 
هیچ کس از ما نمی دانست 
کز کدامین لحظه ی شب کرده بود این بادبرف آغاز 
هم نمی دانست کاین راه خم اند خم

به کجامان می کشاند باز 
برف می بارید و پیش از ما 
دیگرانی همچو ما خشنود و ناخشنود 
زیر این کج بار خامشبار ،‌از این راه 
رفته بودندو نشان پایهایشان بود
پاسی از شب رفته بود و همرهان بی شمار ما 
گاه شنگ و شاد و بی پروا 
گاه گویی بیمناک از آبکند وحشتی پنهان 
جای پا جویان 
زیر این غمبار ، درهمبار

سر به زیر افکنده و خاموش
راه می رفتند 
وز قدمهایی که پیش از این 
رفته بود این راه را ،‌افسانه می گفتند 
من بسان بره گرگی شیر مست ، آزاده و آزاد 
می سپردم راه و در هر گام 
گرم می خواندم سرودی تر 
می فرستادم درودی شاد 
این نثار شاهوار آسمانی را 
که به هر سو بود و بر هر سر 

راه بود و راه 
این هر جایی افتاده این همزاد پای آدم خاکی 
برف بود و برف این آشفته پیغام این پیغام سرد پیری و پاکی 
و سکوت ساکت آرام 
که غم آور بود و بی فرجام 
راه می رفتم و من با خویشتن گهگاه می گفتم 
کو ببینم ، لولی ای لولی 
این تویی آیا بدین شنگی و شنگولی 
سالک این راه پر هول و دراز آهنگ ؟
و من بودم

شاید به این مطلب هم علاقمند باشید
چگونه دانه های انار را در گلدان بکاریم؟

که بدین سان خستگی نشناس
چشم و دل هشیار 
گوش خوابانده به دیوار سکوت ، از بهر نرمک سیلی صوتی 
می سپردم راه و خوش بی خویشتن بودم 

برف

اینک از زیر چراغی می گذشتیم ، آبگون نورش
مرده دل نزدیکش و دورش 
و در این هنگام من دیدم 
بر درخت گوژپشتی برگ و بارش برف 
همنشین و غمگسارش برف 
مانده دور از کاروان کوچ 
لک‌لک اندوهگین با خویش می زد حرف 
بیکران وحشت انگیزی ست 
وین سکوت پیر ساکت نیز 
هیچ پیغامی نمی آرد 

پشت ناپیدایی آن دورها شاید 
گرمی و نور و نوا باشد 
بال گرم آشنا باشد 
لیک من ، افسوس
مانده از ره سالخوردی سخت تنهایم 
ناتوانیهام چون زنجیر بر پایم 
ور به دشواری و شوق آغوش بگشایم به روی باد 
همچو پروانه ی شکسته ی آسبادی کهنه و متروک 
هیچ چرخی را نگرداند نشاط بال و پرهایم 
آسمان تنگ است و بی روزن 

بر زمین هم برف پوشانده ست رد پای کاروانها را 
عرصه ی سردرگمی هامانده و بی در کجاییها 
باد چون باران سوزن ، آب چون آهن 
بی نشانیها فرو برده نشان ها را 
یاد باد ایام سرشار برومندی
و نشاط یکه پروازی
که چه بشکوه و چه شیرین بود 
کس نه جایی جسته پیش از من 
من نه راهی رفته بعد از کس 
بی نیاز از خفت آیین و ره جستن 

برف از اخوان ثالث

آن که من در می نوشتم ، راه 
و آن که من می کردم ، آیین بود 
اینک اما ، آه 
ای شب سنگین دل نامرد 
لک‌لک اندوهگین با خلوت خود درد دل می کرد 
باز می رفتیم و می بارید 
جای پا جویان 
هر که پیش پای خود می دید 
من ولی دیگر 
شنگی و شنگولیم مرده 

چابکیهام از درنگی سرد آزرده 
شرمگین از رد پاهایی
که بر آنها می نهادم پای 
گاهگه با خویش می گفتم 
کی جدا خواهی شد از این گله های پیشواشان بز ؟
کی دلیرت را درفش آسا فرستی پیش
تا گذارد جای پای از خویش ؟
همچنان غمبار درهمبار می بارید 
من ولیکن باز 
شادمان بودم 

شاید به این مطلب هم علاقمند باشید
نقوش هندسی طبیعی!

دیگر اکنون از بزان و گوسپندان پرت 
خویشتن هم گله بودم هم شبان بودم 
بر بسیط برف پوش خلوت و هموار 
تک و تنها با درفش خویش ، خوش خوش پیش می رفتم 
زیر پایم برفهای پاک و دوشیزه 
قژفژی خوش داشت 
پام بذر نقش بکرش را 
هر قدم در برفها می کاشت 
شهر بکری برگرفتن از گل گنجینه های راز 
هر قدم از خویش نقش تازه ای هشتن 

چه خدایانه غروری در دلم می کشت و می انباشت 
خوب یادم نیست 
تا کجاها رفته بودم ، خوب یادم نیست 
این ، که فریادی شنیدم ، یا هوس کردم 
که کنم رو باز پس ، رو باز پس کردم 
پیش چشمم خفته اینک راه پیموده 
پهندشت برف پوشی راه من بود 
گامهای من بر آن نقش من افزوده 
چند گامی بازگشتم ، برف می بارید 
باز می گشتم 

برف از اخوان ثالث

برف می بارید 
جای پاها تازه بود اما 
برف می بارید 
باز می گشتم 
برف می بارید 
جای پاها دیده می شد، لیک 
برف می بارید 
باز می گشتم 
برف می بارید 
جای پاها باز هم گویی

دیده می شد ‌لیک 
برف می بارید 
باز می گشتم 
برف می بارید 
برف می بارید، می بارید، می بارید 
جای پاهای مرا هم برف پوشانده ست

شاعر مهدی اخون ثالث

قصیده برف از ملک الشعرای بهار

 

t شعر زیبای برف از اخوان ثالث
امتیاز به این نوشته

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *