بایگانی برچسب: ریشه ضرب المثل های فارسی

در این بخش ریشه ضرب المثل های ایرانی و داستان ضرب المثل های معروف را قرار داده ایم. داستان ضرب المثل با یک گل بهار نمی شود، ریشه ضرب المثل کنگر خورده لنگر انداخته، معنی ضرب المثل سیلی نقد به از حلوای نسیه، ضرب المثل کنگر خورده لنگر انداخته، ریشه ی ضرب المثل فلفل نبین چه ریزه و بسیاری ضرب المثل های دیگر که در ادامه می توانید ببینید.