بایگانی دسته بندی ها نرم افزار

نرم افزار ، مجموعه اطلاعاتی که به نرم افزار های رایانه های مربوط می شود